Personel Taşımacılığı

Posted by reonsis
Kategori:

Firmam?z?n ana faaliyet konusu personel ta??mac?l??? olup, 1990 y?l?ndan bu yana elde etti?i bilgi birikimi ve deneyimli uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Bugün modern olarak dizayn edilmi? 20’ araçtan olu?an , sektörün ilerisinde teknolojik alt yap?s? ile, kalite ve hizmet anlay??? dü?üncesiyle i? dünyas?n?n önde gelen temsilcileri taraf?ndan tercih edilmekte ve getirdi?i yeniliklerle sektöre yön veren firma konumundad?r.

Kalite politikam?z gere?i, bünyemizde çal??acak tüm sürücülerimiz belli e?itimlere tabi tutulmakta ve bu e?itimler neticesinde ba?ar?l? olan sürücülere sertifika verilerek mü?terilerimizin hizmetine sunulmaktad?r.

?? güvenli?i politikam?z gere?i araç ve sürücülerimizde olmas? gereken tüm belgeler taraf?m?zca bulundurulmaktad?r.  Mü?terilerimize sunmu? oldu?umuz bu ayr?cal?k sayesinde bilgiye an?nda ula?abilme ve ?effafl?k konusunda ki ta??mac?l?k sektörü içerisinde en güvenilir marka olma misyonumuzu yerine getirmekteyiz.

Mutlu Trans olarak önemsedi?imiz en önemli unsurlar;

Güvenlik
Bünyemizde bar?nd?rd???m?z bütün araçlar?m?z?n güvenlik önlemleri taraf?m?zca al?nmakta ve gerekli kontrolleri denetim ekiplerimizce düzenli periyotlar da yap?lmaktad?r. Ayr?ca ula??m?n? sa?lad???m?z her birey olas? kazalara kar??, trafik ve kasko sigortalar?n?n yan?nda, Ferdi Kaza Koltuk Sigortas? ve Çat? Sigortas? ile güvence alt?ndad?r.

Prestij
Mutlu Trans marka de?eri, hizmet verdi?i mü?teri profili ile hizmete bak?? aç?s?nda sektörde prestij unsuru olarak an?lmaktad?r. Bu do?rultuda her zaman önceli?imiz firmam?za yüklenen bu misyonla hizmet kalitemizi art?rarak mü?terilerimizin tercih etti?i firma konumumuzu korumakt?r. Jake Butt Womens Jersey Frederik Andersen Authentic Jersey