Do?ru Fiyata Kalite ve Performans

Mutlu Turizm, Türkiye’de uçtan uca ta??mac?l?k zinciri ve çözümleri sunan günümüzde Bolu’nun önde gelen turizm firmalar?ndan biridir. ?ehirler aras? Personel,Turist,Gezi gibi bir çok ta??mac?l??? aktif olarak sürdürmektedir. Turizm hizmetleri ve ta??mac?l?k çözümleri yelpazesi oldukça geni? olup mü?terilerine en iyi hizmeti sunmak için çal??malar?n? sürdürmektedir.

Bilgi, malzeme ve finansal ak?? etraf?ndaki tüm faaliyetleri optimize ederiz. Mü?terilerin tedarik zinciri yönetimi ihtiyaçlar?na özel olarak endüstriye özgü gereksinimler için özel bir taahhütte bulunan küresel olarak entegre uçtan uca çözümler sunmaktay?z.

Firmam?z çocuklar?m?z?n güvenli?i ve rahat ula??n sa?lamakla kalmay?p e?itimine verdi?i önemi sundu?u hizmetlerle kalitesini ispat etmi?tir.
Son model üstün performansl? araçlar?m?zla özel emniyet kemeri ve deneyimli sürücüler ve rehberlerimizle e?itimli kadromuzla çocuklar?m?z?n güvenli?ini önemsedi?imizin göstergesidir.

40 y?l? a?k?n süredir personel ta??mac?l??? yapan Mutlu, mü?teri memnuniyetini esas alarak, güvenli seyahat, dakiklik, sürekli ve kesintisiz hizmet, araç kalitesi ve yenili?i gibi unsurlar? daima ön planda tutmu?tur.

Mutlu, sahip oldu?u teknik donan?m, bilgi ve tecrübe ile turistik amaçl? organizasyonlara, gruplara, acente ve ?irketlere araç hizmeti vermektedir. Firman?n en büyük çabas? güvenli ve rahat bir yolculuk imkân? yaratmak ve beklentileri k?sa sürede kar??layarak yolcu ve kafilelerin memnuniyetini sa?lamakt?r. Turizm ta??mac?l???nda kullan?lan araçlar yolcu say?s?na göre, farkl? büyüklük ve tipte olup konforlu ve yeni modellerdir. Bu araçlar?n personeli, tecrübeli, yollar? bilen, turistik bölgeleri iyi tan?yan e?itimli elemanlardan olu?maktad?r.

Ekonomik s?n?f araçlardan VIP hizmetler için olu?turulmu? lüks araç modellerine kadar her s?n?f araçta üst s?n?f hizmet anlay???yla mü?terilerimize rent a car hizmeti vermekteyiz.

Hangi çözümün i? gereksinimlerinize uydu?undan emin de?il misiniz?

Etkili çözümler

Teknolojiyi en üst seviyede tutan ve her zaman inovatif bak?? aç?s?yla teknolojik altyap?ya önemli yat?r?mlar yapan Mutlu, mü?terilerinin ihtiyaçlar?n? kar??layacak en efektif ta??mac?l?k modellerini kullanarak hizmet vermektedir.Bu sayede i?leriniz en k?sa zamanda uzman kadro e?li?inde sorun ya?amadan çözüm bulur.

Güvenli ve Emin

Gönderimleriniz emin ellerde en h?zl? ?ekilde iletilir. Size sadece arkan?za yaslan?p beklemek kal?r.

H?zl? Teslimat

?ster ?ehir içi ister ?ehirler aras? olsun. Ta??mac?l?k hizmetinizin en h?zl? ve güvenilir ?ekilde yerine ula?mas?n? sa?l?yoruz.

24/7 Destek

Bir sorun mu olu?tu? Muhattap m? ar?yorsunuz? Mutlu Trans'ta bunlar hiç sorun de?il! Size 7/24 destek veriyoruz.

 Filip Forsberg Authentic Jersey Brandon Fusco Jersey