Unbeatable Trucking Service

Starting from loading to unloading and maintaining the highest standards in terms of safety while in transit, we take nothing to chance.

TAR?HÇEM?Z

Mutlu Turizm; 1990 y?llardan itibaren turizm sektöründe yer alan ve 2010 y?l?ndan bu yana resmi olarak hizmet vermekte olan, kalite konfor ve güveni temel ilkeleri haline getirmi?, daima büyümeyi ve daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan bir turizm firmas?d?r.

Anla?mal? oldu?u stratejik i? ortaklar? ve dünya çap?ndaki acenteleri sayesinde Mutlu Turizm, mü?terilerini, turizm sektörünün her ad?m?nda birinci s?n?f hizmetlerin farkl?l???n? ya?amaya davet etmektedir. Mutlu Turizm, Profesyonel filosu ve 20 adet arac?yla sizlere en iyi hizmet anlay???n? sunmaya devam etmektedir.

Cem MUTLU

– Mutlu Turizm Kurucusu

Misyonumuz

Misyonumuz, mükemmelli?in belirleyicisi olmak; itibar?m?z, kültürümüz ve farkl?l???m?z nedeniyle, dünyan?n imrenilen yeteneklerinin birinci tercihi olmak, faaliyet alanlar?m?zda standart belirleyen, mü?terilerine de?er yaratan ürün ve hizmetler sunan, mü?teri memnuniyetini en üst seviyede tutan, topluma verdi?i hizmetlerle öncü olan, sürekli geli?erek alan?nda örnek gösterilen lider ve ayn? zamanda öncü bir firma olmakt?r.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, küresel bir ?irket olarak, mü?terilerimizle aç?k ve güvene dayal? ileti?im kurmak, ulusal ve uluslararas? ?irketlere, entegre lojistik hizmetler sunan, tercih edilen bir i? orta?? olmakt?r. ?stikrarl? çal??malar?m?z ile siz mü?terilerimizin beklentilerinden fazlas?n? gerçekle?tirerek sektöre ve topluma örnek kurum ve kurulu? olarak nesilden nesile sürecek bir nakliye bilinci yaratmakt?r.

Proje Bitirildi
Türkiye Geneli Mü?teri
Sahip Olunan Araçlar
Ekip Arkada??

Özel Servis

Mü?terilerimizin ula??m ihtiyaçlar?n?n her ayr?nt?s?na kadar ba?a ç?kma kabiliyetimiz için Bolu’nun bilinen markas? Mutlu Turizm Özel Hizmetler ekibi, tüm Ta??mac?l?k hizmetlerinizi üstlenmektedir.

Hedefinize %100 Güvenli ve H?zl? Ula??n!

Sizin için en h?zl? ve güvenilir ?ekilde transfer ve turizm deste?inizi sa?l?yoruz. Tüm hizmetlerimizde mü?teri memnuniyetini birinci s?rada tutuyor, sizler için çal???yoruz.

Son Haberler

S?kça Sorulan Sorular (S.S.S)

Bolu ve ?stanbul ba?ta olmak üzere Türkiye’nin yakla??k bütün ?ehirlerine Turizm Hizmeti , Personel Servisi, Ö?renci Servisi, Turistik Geziler, Rehberlik, ?? Toplant?lar? alan?nda hizmet vermekteyiz.

Yapt???n?z i?lerde, her sabah ula??m arac?n?n bulundu?u lokasyon bilgilerini sizinle payla??yoruz. Bunun yan? s?ra, diledi?iniz an mail ve/veya telefon yoluyla operasyon uzmanlar?m?za 7/24 ula??p güncel bilgi edinebilirsiniz.

Mü?terimizin talebi do?rultusunda, ödeme ko?ullar?n?za uygun vade deste?ini sa?layabilece?imize inan?yoruz.

Tedarikçilerimize yap?lan ödemelerimizi kendi finansal inisiyatifimiz do?rultusunda k?sa vadeli olarak gerçekle?tiriyoruz.

Evet. Turizm sektöründe kullanmak üzere Yetki Belgemiz mevcut.

Mutlu Turizm, ta??mac?l?k hizmetlerini Türkiye’nin hemen hemen her ucuna sunmaktad?r. Ta??mac?l?k ihtiyaçlar?n?z için sizlere çözüm ortaklar?m?z ile tedarik kolayl??? sa?l?yoruz.

Bizi Özel Yapan Nedir ?

Türkiyenin her yerine verdi?imiz hizmetler ve yüzlerce memnun mü?teri bizi özel yapan ?eyin s?rr?d?r.

Güvenilir Ta??mac?l?k
Tam zaman?nda ula??m
Türkiye'nin di?er ucuna
Konforlu Yolculuk

Bizden Teklif ?ste

 Charles Leno Womens Jersey LaDainian Tomlinson Jersey